fbpx

Quán Đỉnh bí mật có đúng là không thể để cho người khác thấy được cách Quán Đỉnh hay không?

Quán Đỉnh bí mật có đúng là không thể để cho người khác thấy được cách Quán Đỉnh hay không?

Facebook
WhatsApp

Người nhận quán đỉnh quán tưởng mình thành Phật Phụ Phật Mẫu Phổ Hiền Vương Như Lai, dần dần quán tưởng tam mạch tứ luân trong cơ thể, các luân đều có Phật Phụ Phật Mẫu Phổ Hiền Vương Như Lai, do sự dung hợp Phật Phụ Phật Mẫu trong đỉnh luân mà cam lộ chảy ra đến hầu luân, rồi Phật Phụ Phật Mẫu lại dung hợp trong hầu luân mà cam lộ chảy đến tâm luân, lại từ đó hai tôn vị dung hợp mà cam lộ chảy đến tề luân, lại dung hợp mà cam lộ chảy đến mật xứ. Lại quán tưởng đến cam lộ Bồ đề hóa thành vô số các minh điểm, từ mạch luân chảy đi khắp cơ thể, từ đó nảy sinh ra các lạc không giác thụ. Sau đó bậc thượng sư lại dùng bình đựng đầy cam lộ, phân chia cho những đệ tử tu hành. Trải qua quá trình quán đỉnh, ngữ nghiệp đến mọi ưu phiền trên thân thể được trừ bỏ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Shambhala Vietnam

Shambhala Vietnam

Đại Nhật Như Lai tức là Phật Tỳ Lô Giá Na, ẩn dụ chỉ Phật Đà công bằng, rộng lớn không có lòng riêng, gia trì Phật quang vô hạn cho chúng sinh,không phân biệt giàu nghèo, quý tiện, hiền ngu, thiện ác, đối với trời đất vạn vật đều công bằng như nhau,cho nên còn được gọi là Phổ Minh Đại Nhật Như Lai, đó vị Phật tối cao, là bản tôn được Mật giáo cung phụng. Mật tông cho rằng, Đại Nhật Như Lai vốn là vầng thái dương, tượng trưng cho tự tính Bồ đề,là Phật tính của mỗi con người ,là một dạng hiển hiện của Phật đức.