fbpx

Ngũ Đại Kim Cương Chỉ trong Mật Tông là chỉ những ai?

Ngũ Đại Kim Cương Chỉ trong Mật Tông là chỉ những ai?

Facebook
WhatsApp

Ngũ Đại Kim Cương Chỉ trong Mật Tông bao gồm: Đại Uy Đức Kim Cương, Thời Luân Kim Cương, Mật Tập Kim Cương, Hoan Hỷ Kim Cương, Thắng Lạc Kim Cương.

Đại Uy Đức Kim Cương là chỉ tượng thần Hộ pháp thường thấy trong các chùa viện của Phật Giáo Tạng truyền, cũng là một trong những bản tôn quan trọng  mà phái Cách Lỗ tu tập trong các chùa chiền. Ý nghĩa tượng trưng của Đại Uy Đức Kim Cương chính như kinh Phật từng nói, có uy ác ma giáng xuống, có đức hộ thiên an lương”. Cũng chính là nói thế chế phục ác gọi là đại uy mà công hộ thiện gọi là đại đức. Do uy đức cực lớn, có thể chế phục được độc long, trừ bỏ tai họa, giáng phục diêm la, cho nên gọi là “ Đại Uy Đức Kim Cương” tức là không có gì kiên cố mà không phá vỡ nổi.

Thời Luân Kim Cương là một trong những bản tôn chủ yếu để tu tập quán tưởng trong Mật Tông thuộc Phật Giáo Tạng truyền. Trong tiếng Tạng gọi là “đôi khoa”, mang nghĩa là “ thời luận vận hành”.

Mật Tập Kim Cương là một trong ngũ đại bản tôn để tu tập quán tưởng trong Mật Tông Phật Giáo Tạng truyền, trong Phật Giáo Tạng truyền, đặc biệt là trong giáo pháp của phái Cách Lỗ rất coi trọng việc qua tu pháp Mật tập Kim cương. Cũng là nói Mật tập Kim cương là Đông phương A Súc Phật thuộc Ngũ phương Phật trong Mật Tông hóa thân mà thành, trong giáo pháp của phái Cách Lỗ, cũng nói Mật Tập Kim Cương chính là thần bảo vệ cho Đại sư Tông Khách Bà, người sáng lập ra phái Cách Lỗ.

Hoan Hỷ Kim Cương là một trong ngũ đại bản tôn trong tu tập quán tưởng của Mật Tông Phật Giáo Tạng truyền. Tiếng Tạng gọi là Kiệt Ba Đa Kết, cũng được gọi là Kim Cương uống máu hay Phật Hoan Hỷ, ý nghĩa sâu sắc của “ hoan hỷ” là thông qua tu hành để giành được đại tự tại, đại tự do và đại giải thoát, cũng chính là cảnh giới đại hoan hỷ, thân tâm hợp nhất chân chính.

Thắng Lạc Kim Cương là một trong ngũ đại bản tôn trong tu tập quán tưởng của Mật Tông Phật Giáo Tạng truyền, cũng được gọi là “Thượng Lạc Kim Cương”. Trong tiếng Tạng gọi là “Đức mỗ xảo đa kết”. Trong các chùa chiền phái Cách Lỗ thuộc Phật Giáo Tạng truyền, ví như Mạch Ba Trát Thương của Mật viện La Tát Hạ rất coi trọng cách quán tu của vị bản tôn này, là một trong bản tôn tu hành Vô thượng Du già mật.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Shambhala Vietnam

Shambhala Vietnam

Đại Nhật Như Lai tức là Phật Tỳ Lô Giá Na, ẩn dụ chỉ Phật Đà công bằng, rộng lớn không có lòng riêng, gia trì Phật quang vô hạn cho chúng sinh,không phân biệt giàu nghèo, quý tiện, hiền ngu, thiện ác, đối với trời đất vạn vật đều công bằng như nhau,cho nên còn được gọi là Phổ Minh Đại Nhật Như Lai, đó vị Phật tối cao, là bản tôn được Mật giáo cung phụng. Mật tông cho rằng, Đại Nhật Như Lai vốn là vầng thái dương, tượng trưng cho tự tính Bồ đề,là Phật tính của mỗi con người ,là một dạng hiển hiện của Phật đức.