fbpx

Phép Quán Tưởng trong Mật Pháp là thế nào?

Phép Quán Tưởng trong Mật Pháp là thế nào?

Facebook
WhatsApp

Trong Mật pháp, phép quán tướng là quan trọng nhất. Ví như bình thường khi tu theo vị Vô thượng mật bản tôn nào thì tự  mình quán tưởng thành vị bản tôn đó. Khiến môi trường xung quanh trở thành nơi cực lạc tịnh thổ, dần dần quán tưởng thành đàn thành trang nghiêm vô cùng, quán tưởng chúng sinh đều trở thành thánh chúng, thậm chí có thể quán tưởng thành Phật, Bồ Tát, sỹ không hành.

Quán tưởng như thế có thể chuyển hóa được quan niệm của thế tục, thanh tịnh thân tâm. Mật pháp tu tập tích phúc, nhanh chóng trừ bỏ những chướng ngại, bắt đầu thay đổi quan niệm của thế tục, những người tu tập dần dần từng bước quán tưởng núi cao, sông lớn, phòng ốc đều trở thành đàn thành, xem bản thân phàm tục của mình trở thành thân thể của Phật bản tôn, quán tưởng âm thanh lời nói của mình thành những lời chú ngữ, quán tưởng bản thân mình rất hoàn mỹ, quy niệm toàn bộ những ý nghĩ xấu xa quán tưởng thành trí tuệ tâm tướng của Phật.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Shambhala Vietnam

Shambhala Vietnam

Đại Nhật Như Lai tức là Phật Tỳ Lô Giá Na, ẩn dụ chỉ Phật Đà công bằng, rộng lớn không có lòng riêng, gia trì Phật quang vô hạn cho chúng sinh,không phân biệt giàu nghèo, quý tiện, hiền ngu, thiện ác, đối với trời đất vạn vật đều công bằng như nhau,cho nên còn được gọi là Phổ Minh Đại Nhật Như Lai, đó vị Phật tối cao, là bản tôn được Mật giáo cung phụng. Mật tông cho rằng, Đại Nhật Như Lai vốn là vầng thái dương, tượng trưng cho tự tính Bồ đề,là Phật tính của mỗi con người ,là một dạng hiển hiện của Phật đức.